Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό Erasmus+ ξεκίνησε το 2014 για μια περίοδο 6 ετών έως το 2020. Το πρόγραμμα ακολουθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που εξασφαλίζει αποτελεσματική αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των τομέων της εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας και αθλητισμού. Το Erasmus + υποστηρίζει δραστηριότητες στους τομείς της εκπαίδευσης, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και στον τομέα της νεολαίας.

Στόχος του Erasmus+ είναι να συμβάλει στην στρταηγική «Ευρώπη 2020» για την ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ένταξη, καθώς και τους στόχους του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Επιπλέον, στοχεύει στην οικοδόμηση ισχυρών εταιρικών σχέσεων μεταξύ εκπαίδευσης και επιχειρήσεων για την προώθηση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας, ενώ παράλληλα προωθεί την απασχόληση.

Το Erasmus + παρέχει ευκαιρίες για ανθρώπους όλων των ηλικιών, βοηθώντας τους να αναπτύξουν και να μοιραστούν τη γνώση και την εμπειρία σε ιδρύματα και οργανισμούς σε διάφορες χώρες.