Европейската програма за образование, обучение, младежта и спорта „Еразъм +“ стартира през 2014 г. и ще функционира 6 години до 2020 г. Програмата следва интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори на образованието,
обучението, младежта и спорта. Еразъм + подкрепя дейности в областта на образованието, висшето образование, професионално образование и обучение, образованието за възрастни и младежи.
Целта на „Еразъм +“ е да допринесе към стратегията Европа 2020, ориентирана към растеж, повече работни места, социална справедливост и включването, както и към целите на ЕТ2020, стратегическата рамка на ЕС за образование и обучение. Освен това тя има за цел да изгради силни партньорства между образованието и бизнеса с цел насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, промотирайки заетостта.

Еразъм + дава възможности за хора от всички възрасти, помагайки им да развиват и споделят знания и опит в институции и организации в
различни страни.