Εθνική Οργάνωση Ασθενών στη Βουλγαρία

Οργανώσεις ασθενών

“2002 Nadejdi”

Άτομα με ειδικές ανάγκες και μόνιμες σωματικές αναπηρίες

Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης (I.Ψ.Α.)

Οι μειονεκτούσες ομάδες και οι υποβαθμισμένοι πληθυσμοί που αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες συμμετοχής και ένταξης, συμβάλλουν ή και επωφελούνται από το κοινωνικό τους περιβάλλον