Το έργο Νέοι Ορίζοντες στοχεύει να προσεγγίσει:

Μακροχρόνια ανέργους

που έχουν αποκτήσει κάποια μορφή αναπηρίας μετά από κάποιο ατύχημα ή μακροχρόνια ασθένεια που είχε σοβαρό αντίκτυπο στην προσωπική και επαγγελματική ζωή τους

Προκειμένου να παρασχεθεί σε αυτήν την ομάδα στόχου ατομική συμβουλευτική σταδιοδρομίας, θα συμμετάσχουν οι ακόλουθοι ειδικοί:

Συμβούλοι σταδιοδρομίας και ενήλικες

που έχουν εμπειρία στη συνεργασία με ομάδες οι οποίες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και/ή επιθυμούν να αναπτύξουν τα προσόντα τους

Σωματεία και φορείς ασθενών και άλλες NGOs

οι οποίες υποστηρίζουν άτομα με διάφορες μορφές αναπηρίας

Για μια εκτεταμένη επίδραση των αποτελεσμάτων του έργου Νέοι Ορίζοντες, η ευαισθητοποίηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη πραγματοποιείται με:

τους HR-διευθυντές και τους διευθύνοντες Συμβούλους

εταιρειών που είναι κοινωνικά υπεύθυνοι

τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής

όπως τα υπουργεία και τους οργανισμούς στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής

τις αρχές της αγοράς εργασίας,

όπως οι οργανισμοί απασχόλησης, τα κέντρα εργασίας και οι πλατφόρμες

Εάν αισθάνεστε ότι η ιδέα του έργου Νέοι Ορίζοντες θα αποφέρει οφέλη στο προσωπικό σας, στα μέλη σας και προσωπικά σε εσάς, στην ανάπτυξη ικανοτήτων όπως συμβουλευτική σταδιοδρομίας, ψυχολογική στήριξη και ενδυνάμωση των ανθρώπων, στείλτε μας την ιδέα ή τα σχόλιά σας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας για να ενταχθούν στο δίκτυο του έργου Νέοι Οριζόντες.