Για να επιτευχθούν οι στόχοι που αναφέρονται στο πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες κύριες δραστηριότητες:

 Έρευνα γραφείου και ανάλυση βέλτιστων πρακτικών

για την επανένταξη των μακροχρόνια ανέργων μετά από αναπηρία ή σωματική ασθένεια ή τραυματισμό στις χώρες εταίρους.

Πρόγραμμα κατάρτισης για συμβουλευτική σταδιοδρομία μακροχρόνια ανέργων με απόκτηση αναπηρίας

μετά από ατύχημα ή ασθένεια

Εγχειρίδιο συμβουλευτικής σταδιοδρομίας για συμβούλους σταδιοδρομίας και εκπαιδευτές

ενηλίκων που έχουν εκπαιδευτεί σε διεθνές και εθνικό επίπεδο

Online ανταλλαγή κοινωνικών πλατφορμών, ηλεκτρονική μάθηση και αμοιβαία υποστήριξη

που είναι διαθέσιμη και για τις δύο ομάδες-στόχους – συμβούλους και μακροχρόνια ανέργους με αποκτηθείσες αναπηρίες.

Career Kit Empower Yourself

που στοχεύει στην αύξηση της αυτογνωσίας και της αυτοκίνησης μεταξύ των ανέργων με αναπηρίες σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τους εσωτερικούς τους πόρους, δίνοντάς τους συγκεκριμένες συμβουλές / τεχνικές και ιστορίες επιτυχίας ως πηγή έμπνευσης

Μια μεθοδολογία για την αξιολόγηση και την επικύρωση

της ανάπτυξης των ικανοτήτων των συμβούλων σταδιοδρομίας και των ατόμων με ειδικές ανάγκες με βάση το ευρωπαϊκό εργαλείο ΕΠΙΠΕΔΟ 5;