Основната цел на този проект е да създаде програма за кариерно консултиране, която е специално адаптирана спрямо нуждите на
дългосрочно безработните хора с придобиви увреждания, като програмата цели да:

поощри самоосъзнатостта, самоувереността и самомотивацията

им да идентифицират и уловят възможностите пред тях, както и да се развият в личен и професионален план;

повиши възможността им за назначаване

както и на тези, които са подложени на риск да загубят работата си в следствие на перманентно отсъствие поради здравословни проблеми, като им се помогне да намерят нови кариерни пътища или да сбъднат собствените си бизнес идеи;

адресира въпроса за равенството

чрез разпространяване на проектните добри практики в кръгли маси с релевантни заинтересовани страни, промотирайки включващото образование и обучение;